ForeAmmatti oli järjestelmätoimittajana ainutlaatuisessa palvelupilotissa Pirkanmaalla, jossa yhdistettiin eri sektoreiden tietoa, osaamista ja palveluita Focus Työpolut - ja Työtalo-valmennuspalveluihin.

ForeAmmatti mukana ainutlaatuisessa palvelupilotissa

Uutiset / Hankkeet

Pirkanmaalla toteutettiin ainutlaatuinen hybridimallinen valmennuspalvelujen kokeilu työnhakijoille. Pirkanmaan TE-toimisto pilotoi työllisyyspalveluita yhteistyössä Focus Työpolut – ja Työtalo-valmennuspalvelujen kanssa. Foredata oli valmennuspalveluissa järjestelmätoimittajana. Kiitosta pilotti sai toimintamallistaan niin mukana olleilta asiantuntijoilta kuin asiakkailtakin, ja kokeilu on jo saanut jatkoa Focus Työpolut 2 –valmennuspalveluna.

Palvelupilotin hybridiorganisaatio, joksi kutsutaan julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoilla yhteistyössä toimivaa kokonaisuutta, oli toimintamalliltaan ainutlaatuinen työllisyyspalveluissa Suomessa. Jopa kymmenistä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista muodostuneet Focus Työpolut – ja Työtalo-valmennuspalvelut pyrkivät tarjoamaan työnhakijalle kaikki työvoimapalvelut samasta paikasta yhden luukun menettelyllä. ForeAmmatti-palvelu mahdollisti kokeilussa työnhakijoille alustan omatoimiseen osaamisen ja toimintakyvyn tarkasteluun. ForeAmmatin avulla työnhakijan ja henkilökohtaisen valmentajan oli mahdollista myös edistää vuoropuheluaan.

Minulla on pitkästä aikaa sellainen tunne, että joku oikeasti on ottanut asiakseen auttaa minua, antanut uskoa tulevaisuuteen sekä työkalut sen saavuttamiseen.

Asiakaspalaute Focus Työpolut -valmennuspalvelusta

Pilotti kesti n. 1,5 vuotta ja kokeilu toteutettiin vuosien 2019–2021 aikana. Pirkanmaan TE-palveluista ohjattiin pilotin valmennuspalveluihin 4200 työnhakijaa ja asiakkuuksien maksimiaika kokeilussa oli 12 kuukautta. Pilotti oli osa työllisyyspalvelujen valtakunnallista kumppanuuspilottien hanketta ja rahoitus palvelutuotantoon tuli TE-toimistojen Kehittämis- ja hallintokeskukselta.

Hybridimallilla yksilöllistä palvelua työnhakijoille

Pilotissa Focus Työpolut tarjosi valmennuspalveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja Työtalo heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville pirkanmaalaisille työnhakijoille. Asiakasohjaus julkiselta sektorilta valmennuspalveluihin tehtiin Pirkanmaan TE-palvelujen asiantuntijan arvion mukaisesti.

Pilotissa työnhakijoiden palvelutarve kartoitettiin henkilökohtaisen valmentajan ja työnhakijan yhteistyönä. Tehtävät toimenpiteet suunniteltiin tukemaan työnhakijaa kohti hänen työllistymistään tai esimerkiksi alan vaihtoa. ForeAmmatin avulla työnhakijalle tarjottiin mahdollisuus edistää omaa tilannettaan joustavasti hänelle parhaiten sopivana ajankohtana. Työnhakijalla oli esimerkiksi mahdollisuus täyttää ForeAmmatissa omatoimisesti Kykyviisari ja Osaamiskartoitus, joiden tuloksia valmentaja saattoi työnhakijan luvalla hyödyntää ohjatessaan häntä kohti tavoitteita.

Mahtavan yksilöllistä palvelua, asiakasta kuulevaa ja tarpeiden tunnistavaa ihmisläheistä kohtaamista. Tavoitteita katsotaan isommassa kuvassa eikä vain lyhyellä aikavälillä. Kiitos!

Asiakaspalaute Focus Työpolut -valmennuspalvelusta

Hybridikokeilussa tutkittiin yhteistyötahojen kokemuksia ja näkemyksiä

Kokeilun aikana hybridimallin toimivuutta ja vaikutuksia tutki hallintotieteiden maisteriopiskelija Anna Perho pro gradu -tutkielmassaan: TYÖVOIMAPOLITIIKKA HYBRIDIORGANISAATIOISSA – Tapaustutkimus Pirkanmaan työnhakijoiden valmennuspalveluohjelmakokonaisuudesta. Hybridimallisen palvelutuotannon tutkiminen Suomessa on uutta.

– Tällaista tutkimusta ei työttömyyden kontekstissa kansallisella tasolla löytynyt, joten tutkimuksella vastataan selvään tutkimusaukkoon, Perho sanoo. – Tutkimuksen tärkeänä tavoitteena on ymmärtää ja kuvata sitä, miten valmennuspalvelut toimivat. Lisäksi myös tarkastellaan yhteistyötahojen kokemuksia ja näkemyksiä valmennuspalvelukokeilun aikana.

Perhon tutkielmassa haastateltiin hybridiajattelun mukaisesti sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla toimivia kokeiluun osallistuneita työntekijöitä. Haastateltavia oli yhdeksän.

– Haastateltavien moninaisuudella pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva pilotin toiminnasta, Perho kertoo.

Asiantuntijat kokivat pilotin onnistuneena

Perhon tutkielmassa keskeisimpänä onnistumisen edellytyksenä näyttäytyi hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Kun me puhutaan näistä konsortioista (Focus Työpolut ja Työtalo) tuolla ja kerrotaan tästä, niin hirveen monet ensimmäisenä näkee, että miksi se ei voi onnistua ja näkee niitä kielteisiä asioita mitä tommosessa yhdessä tekemisessä voisi olla, mutta me ei olla semmosiin törmätty. Kyllä me ollaan asioista keskusteltu, mutta meillä on ollut kokoajan yhteinen tahtotila että tämä saadaan toimimaan ja se on saatu hyvin toimimaan.

Pro gradu -tutkielman haastatteluvastaus

Yhteistyö hanketta varten käynnistettiin Pirkanmaan TE-toimiston ja Tampereen kaupungin Verkostokiihdyttämössä, jossa pilottiin mukaan haluavat kolmannen sektorin toimijat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Verkostokiihdyttämössä tutustuneiden kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä syntyi pilotin Työtalo-valmennuspalvelu. Ennakkoon tutustumisen koettiin helpottaneen yhteistyön aloittamista ja mahdollistaneen sen, ettei pilotissa koettu mitään suurempia yhteistyöongelmia eri sektoreiden välillä.

Vaikka kokeilun aloitus tapahtui nopealla aikataululla ja kokeilujakson kesto oli verrattain lyhyt, päästiin yhteistyössä hyviin tuloksiin.

Mikä on ollut parasta tässä, on se, että asiakkaalle mahdollistuu yhden palvelun aikana todella kattava määrä erilaisia palveluita.

Pro gradu -tutkielman haastatteluvastaus

Palvelupilotin tulokset ja jatkokehitys

Työ- ja elinkeinoministeriön tammikuussa 2021 julkaistussa raportissa: Kumppanuusosaamista tulisi vahvistaa TE-palveluissa kerrotaan, että toteutuneissa valtakunnallisissa kumppanuuspiloteissa työnhakijoiden todelliset tilanteet, toiveet ja tarpeet tulivat aiempaa paremmin näkyviksi ja lisäsivät asiakasymmärrystä. Pirkanmaan palvelupilotti oli yksi kumppanuushankkeen piloteista. Tulosten pohjalta ymmärretään nyt paremmin yksilöllisen ohjauksen ja alkukartoituksen merkitys palvelusisältöjen kehittämisessä. Monia työllisyyspalvelujen valtakunnallisen pilottihankkeiden oppeja on jo hyödynnetty TE-palvelujen kehittämisessä ja huomioitu vuoden 2020 lopussa julkaistussa TE-palvelustrategiassa.

Pirkanmaan Työtalo-valmennuspalvelukokeilu päättyi, mutta konsepti on otettu jatkokehitykseen Uudellamaalla. Focus Työpolut -valmennuspalvelu sai Pirkanmaalla jatkoa ja uudistettu Focus Työpolut 2 on palvellut työnhakijoita tammikuusta 2021 lähtien.

Focus Työpolut -valmennuspalvelun tulokset (2019-2020)

Tulokset on koostettu 30.7.2021 mennessä palvelun päättäneiden asiakkaiden tilanteista. Osalla palvelun asiakkaista palvelut päättyvät vasta vuoden 2021 puolella. Tulostilastot päivittyvät Cimson Koulutuspalveluiden sivuille.

531 asiakasta pääsi töihin*

360 asiakasta sai työpaikan ja

33 yritystä perustettiin.

*Työllistymistulokseen lasketaan työsuhteet, joiden kesto on yli kolme kuukautta ja työaika vähintään 80 %. Näiden lisäksi osa-aikatöissä tai alle kolmen kuukauden työssä on nyt 39 asiakasta.

Työtalo-valmennuspalvelun tulokset

Pirkanmaan Työtalo-palvelukonseptin pilotissa oli mukana yli 2000 työnhakijaa. Palveluun kuului neljä valmennuskokonaisuutta: työnhaku-, koulutus-, taito- ja yrittäjävalmennus. Pilotissa 70 %:lle työnhakijoista on pystytty löytämään jokin polku tai ratkaisu.


Lähteet & lue lisää

Foredata Oy

Anna Perho, TYÖVOIMAPOLITIIKKA HYBRIDIORGANISAATIOISSA – Tapaustutkimus Pirkanmaan työnhakijoiden valmennuspalveluohjelmakokonaisuudesta

Cimsonkoulutus.fi/focus-tyopolut: Tämä on Focus Työpolut

Cimsonkoulutus.fi/blogi: TE-palvelupilotti Focus Työpolut läpi koronakevään erinomaisiin tuloksiin

Tyotalo.fi: Työtalo-palvelukonsepti on osoittanut toimivuutensa

Vates.fi/tyonantajalle/uutisia: Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma starttasi Tampereella – Hae mukaan verkostokiihdyttämöön 5.4. mennessä!

Kokeilevasuomi.fi/raportti: Kumppanuusosaamista tulisi vahvistaa TE-palveluissa

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi