Hämeen selvitystyön tulokset ovat valmistuneet.

Hämeessä on tunnistettu ratkaisuja kokonaiskuvan muodostamiseen alueen työmarkkinoiden osaamistarpeista

Työmarkkinat / Hankkeet / Uutiset

Hämeen ELY-keskuksen toimialueella valmistui vuoden 2021 lopussa selvitystyö, jonka tarkoituksena oli kerätä, analysoida ja kuvata, miten alueella toimivat keskeiset tahot keräävät ja käsittelevät osaamistarpeisiin sekä osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa nykytilanteesta. Tulosten perusteella Hämeen alueelle esitettiin kehittämissuosituksia tulevaisuuteen.

Tehdyn selvitystyön myötä ilmeni, että useat tahot keräävät ja tuottavat osaamistietoa Hämeen alueella. Tämän myötä erityyppistä osaamistietoa on olemassa kohtuullisen paljon. Keskeinen kehittämishaaste Hämeessä on, että alueella kerättävä osaamistieto on hajallaan eri organisaatioissa ja kokonaiskuvaa olemassa olevasta osaamistiedoista ja sen myötä osaamistarpeista on haasteellista muodostaa.

Selvitystyön eri työvaiheiden sekä työn tukena käytettyjen eri aineistolähteistä tehtyjen päätelmien perusteella luotiin tulevaisuutta varten Hämeen alueella kehittämissuosituksia.

Suosituksia mainittiin, että

  1. Hämeen alueella tulisi ottaa käyttöön eri organisaatioiden yhteistyötä edistävä toimintamalli osaamistiedon keräämiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Näin varmistettaisiin osaamistiedon tuottamisen koordinaatio ja yhteistyö sekä tiedon vaikuttavampi hyödyntäminen. Tavoitteena olisi osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä alueen elinvoimaisuuden edistäminen.
  2. Alueella tulisi parantaa ja edistää toimijajoukossa ymmärrystä ja kyvykkyyttä osaamistiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.
  3. Alueen toimijajoukon yhteistä tahtotilaa ja tavoitetta osaamistiedon yhteisestä hyödyntämisestä tulee vahvistaa sekä tarkentaa, minkä tyyppistä osaamistietoa yhteistyössä on syytä tuottaa.
  4. Osaamistiedon pohjalta tehtävien tulkintojen tekemisen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelun suhteen tulisi tiivistää alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda tarvittavia foorumeita/alustoja.
  5. Alueen osaamistiedon tuottaminen ja hyödyntäminen olisi syytä kytkeä valtakunnallisesti tuotettuun osaamistietoon.

Selvitystyön toteutti aluekehittämisen konsultointitoimisto MDI Public Oy. Foredata Oy oli hankkeessa mukana ennakoinnin asiantuntijana. Selvitystyö tehtiin Hämeen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen TE-toimiston sekä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen liiton asiantuntijoita. Selvitys toteutettiin vuoden 2021 elokuun ja joulukuun välisenä aikana.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi